Don’t miss the opening weekend of Southside With You — When Barack met Michelle — The best first date ever
Pastor Wayne Lomax to Deliver Opening Prayer before Congress Today

Hillary for Florida Releases New Haitian Radio Ad, "Our Home"/Hillary pou Florid ap anonse yon nouvo reklam nan radyo ayisyen ki rele: “Lakay nou”

 
Screen Shot 2016-08-22 at 11.03.48 AM
Miami, FL - In a new Hillary for Florida radio ad, "Our Home", a Haitian American supporter describes what's at stake for the Haitian American community this election and explains why everyone must do his or her part to elect Hillary Clinton as our next president.
 
The ad describes Hillary Clinton's vision for the Haitian American community, including good-paying jobs; quality, affordable health care; quality education; and comprehensive immigration reform. The ad also argues how important it is to cast a vote in this historic election: "If you do not vote, you do not count. We must do our part and vote for Hillary Clinton for President."
 
The ad will be running in key markets across the state of Florida starting Thursday, September 8. Audio available here.
 
Hillary pou Florid ap anonse yon nouvo reklam nan radyo ayisyen ki rele: “Lakay nou”
 
Miyami, an Florid –Nan yon nouvo reklam nan radyo pou Hillary pou Florid ki releLakay nou,” gen yon  sipòte ki yon Ayisyen–ki-Ameriken  ki dekri  sa ki an je pou nou nan eleksyon sa a  epi sipòtè esplike poutèt ki sa tout moun dwe fè tout sa yo dwepou yo voye Hillary Clinton monte kòm pochen prezidan peyi isit.
 

Reklam nan dekri vizyon Hillary Clinton genyen pou kominote Ayisyen ki Ameriken yo paregzanp: travay ki peye byen, swen medikal ki abòdab epi ki debòn kalite, edikasyon lekòl ki siperyè, epi refòm total kapital nan sistèm imigrasyon peyi isitReklam nan fè moun santi jan li enpòtan pou yon moun al vote nan eleksyon istorik sa a:  “Si w pa vote ou pa konte Se devwa nou pou nou vote  Hillary Clinton prezidan.’’ 

Y ap pase reklam nan  nan yon seri sipèmakèt kle kòmanse jedi 8 sektanmOu kab tande yon anrejistreman reklam nan isit la.

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.